Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Οι Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών στον Κανονισμό της ΕΕΤΤ αφορούν Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Σταθερές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες.

  • Ως Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας θεωρούνται οι υπηρεσίες μετάδοσης φωνής σε μη ευρυζωνικά δίκτυα, μέσω τεχνολογιών POTS (Plain Old Telephone Service) ή ISDN (Integrated Services Digital Network). Αναφέρονται συνήθως ως υπηρεσίες «κλασσικής τηλεφωνίας»
  • Ως Σταθερές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες θεωρούνται οι υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω τεχνολογιών xDSL (ADSL, VDSL). Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μετάδοσης φωνής πάνω από πρωτόκολλο IP (VoIP).

Σε καθεμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες, οι ΔΠ περιλαμβάνουν παραμέτρους απόδοσης (μετρήσιμα μεγέθη) όπως το ποσοστό ανεπιτυχών κλήσεων, η ποιότητα φωνής, η ταχύτητα μετάδοσης, η χωρητικότητα διασύνδεσης, ο χρόνος παροχής νέων συνδέσεων, η συχνότητα βλαβών και ο χρόνος αποκατάστασής τους, κλπ.

Οι ΔΠ υπολογίζονται ξεχωριστά ανάλογα με το αν η υπηρεσία σύνδεσης του τελικού χρήστη παρέχεται άμεσα ή έμμεσα.

  • Στην άμεση υπηρεσία ο πάροχος είτε έχει εγκαταστήσει δικό του δίκτυο πρόσβασης είτε δεν χρησιμοποιεί ενεργό εξοπλισμό του παρόχου ο οποίος διαχειρίζεται το δίκτυο πρόσβασης (συνήθως του ΟΤΕ) για την υπηρεσία σύνδεσης.
  • Στην έμμεση υπηρεσία ο πάροχος χρησιμοποιεί και ενεργό εξοπλισμό του παρόχου που διαχειρίζεται το δίκτυο πρόσβασης για την υπηρεσία σύνδεσης. 

Με απλά λόγια, στην πρώτη περίπτωση η σύνδεση παρέχεται άμεσα από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη/συνδρομητή, ενώ στη δεύτερη περιλαμβάνεται ενεργός εξοπλισμός άλλου παρόχου δικτύου, με αποτέλεσμα η παρεχόμενη ποιότητα να εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από το άλλο δίκτυο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνδέσεων σήμερα είναι άμεσης υπηρεσίας, μέσω πλήρους αποδεσμοπoίησης του τοπικού βρόχου (Local Loop Unbundling - LLU), ωστόσο ένα μικρό ποσοστό συνδρομητών χρησιμοποιεί συνδέσεις έμμεσης υπηρεσίας, κυρίως μέσω χονδρικών προϊόντων Α.ΡΥ.Σ. (Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεση) που παρέχει ο ΟΤΕ στους υπολοίπους παρόχους.

Οι Δείκτες Ποιότητας Έμμεσης Υπηρεσίας Σύνδεσης μετρώνται παρόμοια με τους αντίστοιχους δείκτες της άμεσης υπηρεσίας, με τη διαφορά ότι υπολογίζονται στη βάση των συνδέσεων/συνδρομητών έμμεσης υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία μέτρησης υπάρχουν στο σχετικό Κανονισμό Δεικτών Ποιότητας της ΕΕΤΤ (Απόφαση 621/011/27-09-2011, ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011).

Υπόχρεοι μέτρησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων ΔΠ είναι οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με περισσότερους από 50.000 συνδρομητές για κάθε κατηγορία υπηρεσιών και είδος υπηρεσία σύνδεσης (άμεση ή έμμεση). Εξαιρούνται επίσης εικονικοί πάροχοι και μεταπωλητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER): Επισημαίνεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΕΤΤ για τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Τα αποτελέσματα για τους Δ.Π. δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, όπως κοινοποιήθηκαν στην ΕΕΤΤ από τους υπόχρεους παρόχους, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους. Επομένως η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν ενέχει χαρακτήρα πιστοποίησής τους από την ΕΕΤΤ. Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων κατά την χρήση των αποτελεσμάτων αυτών για την εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων.