Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων από Τοπικά Κέντρα

Ιδιότητες
B01
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με τις μετρήσεις να είναι κατανεμημένες στους πέντε πρώτους μήνες κάθε εξαμήνου.

Τρόπος μέτρησης: Μετράται ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων τόσο στη ροή καθόδου (downlink ή downstream) όσο και στη ροή ανόδου (uplink ή upstream). Οι μετρήσεις γίνονται με μεταφορές αρχείων μέσω του πρωτοκόλλου FTP (File Transfer Protocol) από την πλευρά του συνδρομητή σε επιλεγμένα Τοπικά Κέντρα (έως 14 σε όλη την επικράτεια) προς εξυπηρετητές (servers) που είναι εγκατεστημένοι στα σημεία διασύνδεσης με το διεθνές Διαδίκτυο. Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο του αριθμού των μετρήσεων σε όλη την επικράτεια. Η ταχύτητα μετράται ξεχωριστά για τα πακέτα με τη χαμηλότερη και υψηλότερη ονομαστική ταχύτητα που προσφέρει ο κάθε πάροχος. Τα αποτελέσματα δίνουν τη μέση τιμή, καθώς και το 5ο και 95ο εκατοστημόριο στη ροή ανόδου και καθόδου.

Παρατηρήσεις: Επειδή οι μετρήσεις γίνονται στα Τοπικά Κέντρα, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι απώλειες του σήματος στον τοπικό βρόχο στην πλευρά του συνδρομητή. Ως αποτέλεσμα η ταχύτητα είναι συνήθως μεγαλύτερη από την ταχύτητα που θα μετρούνταν εάν η μέτρηση πραγματοποιούνταν από το σπίτι ενός συνδρομητή.