Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία κλασσικής τηλεφωνίας

Ιδιότητες
F03
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με τις μετρήσεις να είναι κατανεμημένες στους πέντε πρώτους μήνες κάθε εξαμήνου.

Τρόπος μέτρησης: Οι μετρήσεις γίνονται ανάμεσα σε τερματικά σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικά Τοπικά Κέντρα στην επικράτεια. Επιλέγονται έως δύο ζεύγη τερματικών σημείων, ανάλογα με την γεωγραφική παρουσία και προσφορά υπηρεσιών από τους παρόχους. Ειδικότερα, εφόσον ο πάροχος καλύπτει τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το ένα ζεύγος επιλέγεται με τα τερματικά σημεία αποστολής και λήψης στην Αττική, ενώ το δεύτερο ζεύγος με το τερματικό σημείο λήψης στην Περιφέρεια Αττικής και το τερματικό σημείο αποστολής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.