Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση κλασσικής τηλεφωνίας

Ιδιότητες
F04
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Ο χρόνος μετράται σε ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή της λήψης της παραγγελίας από το συνδρομητή μέχρι τη στιγμή που η υπηρεσία σύνδεσης είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Για κάθε νέα σύνδεση καταγράφεται το ποσοστό του χρόνου που αφορά σε ενέργειες του ίδιου του παρόχου του συνδρομητή καθώς και το ποσοστό που αφορά σε ενέργειες του διαχειριστή του δικτύου πρόσβασης (συνήθως του ΟΤΕ). Παρουσιάζονται αποτελέσματα Πανελλαδικά και ανά Περιφέρεια, τόσο για το συνολικό χρόνο παροχής νέων συνδέσεων, όσο και για τους επιμέρους χρόνους. Τα αποτελέσματα δίνουν τη μεσαία τιμή (50ο εκατοστημόριο) και την τιμή για το 95ο εκατοστημόριο.

Παρατηρήσεις: Οι πάροχοι που εφαρμόζουν προσυμφωνημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας παρουσιάζουν επίσης το ποσοστό των παραγγελιών που ολοκληρώθηκαν στην προσυμφωνημένη ημερομηνία.