Χωρητικότητα Διασύνδεσης

Ιδιότητες
B02
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Μετράται η χωρητικότητα (bandwidth capacity) στη ροή καθόδου και στη ροή ανόδου του συνόλου των κυκλωμάτων διασύνδεσης (interconnection links) που διαθέτει ο πάροχος, ξεχωριστά για τα κυκλώματα που συνδέονται με εθνικούς (Χωρητικότητα Εθνικής Διασύνδεσης) και διεθνείς παρόχους (Χωρητικότητα Διεθνούς Διασύνδεσης). Επίσης μετράται το μέσο πλήθος συνδρομητών κάθε παρόχου στη διάρκεια του εξαμήνου, και η ονομαστική απαίτηση χωρητικότητας για το σύνολο των συνδρομητών, με βάση την ονομαστική ταχύτητα του πακέτου που διαθέτει ο κάθε συνδρομητής (π.χ. αν ένας πάροχος διαθέτει κατά μέσο όρο 500.000 συνδρομητές στη διάρκεια του εξαμήνου, και η ονομαστική ταχύτητα της κάθε σύνδεσης στη ροή καθόδου είναι 24 Mbps, η μέση ονομαστική απαίτηση χωρητικότητας στη ροή καθόδου είναι 500.000 x 24 Mbps=12.000.000 Mbps). Τα μεγέθη καταγράφονται για κάθε μέρα της περιόδου μέτρησης και παρουσιάζεται ο μέσος όρος των καταγεγραμμένων τιμών.

Παρατηρήσεις: Η χωρητικότητα διασύνδεσης μετράται ενιαία για την άμεση και την έμμεση υπηρεσία, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε συνδέσεις/συνδρομητές άμεσης και έμμεσης υπηρεσίας.