Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων VoIP

Ιδιότητες
B03
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με τις μετρήσεις να είναι κατανεμημένες στους πέντε πρώτους μήνες κάθε εξαμήνου.

Τρόπος μέτρησης: Η μέτρηση γίνεται με δοκιμαστικές κλήσεις από Τοπικά Κέντρα (έως 5 στην επικράτεια) που είναι εγκατεστημένοι οι πάροχοι προς διάφορους αριθμούς (τόσο σταθερών όσο και κινητών δικτύων), ανάλογα με την κίνηση που διεκπεραιώνει ο κάθε πάροχος.

Παρατηρήσεις: Υπόχρεοι μέτρησης δεικτών τηλεφωνίας VoIP είναι μόνο οι πάροχοι άμεσης υπηρεσίας σύνδεσης, οι οποίοι επιπρόσθετα από το σημείο τερματισμού δικτύου στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη μέχρι το πλησιέστερο Τοπικό Κέντρο παρέχουν τηλεφωνική υπηρεσία χρησιμοποιώντας, μερικά ή ολικά, τεχνολογίες IP.