Συχνότητα αναφορών βλάβης ανά ευρυζωνική σύνδεση

Ιδιότητες
B06
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Υπολογίζεται μετρώντας όλες τις παραδεκτές αναφορές βλαβών στις γραμμές πρόσβασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέτρησης, δια το μέσο αριθμό γραμμών αυτού του εξαμήνου. Μια αναφορά βλάβης μπορεί να αφορά σε διακοπή ή υποβάθμιση υπηρεσίας. Δεν θεωρούνται παραδεκτές οι αναφορές βλάβης που αποδεικνύεται ότι είναι αβάσιμες κατά τον έλεγχο από τον πάροχο, ή που αφορούν εξοπλισμό που αποτελεί ευθύνη του συνδρομητή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται τόσο Πανελλαδικά όσο και ανά Περιφέρεια.

Παρατηρήσεις: Οι βλάβες μετρούνται ανά γραμμή πρόσβασης (σύνδεση) και όχι ανά πλήθος τηλεφώνων που εξυπηρετεί μια γραμμή (όπως στην περίπτωση χρήσης γραμμών ISDN BRA/PRA, η άλλης τεχνολογίας που επιτρέπει περισσότερους από έναν τηλεφωνικό αριθμό στην ίδια γραμμή).