Χρόνος αποκατάστασης βλαβών σε συνδέσεις κλασσικής τηλεφωνίας

Ιδιότητες
F06
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Μετράται ο χρόνος από τη στιγμή αναφοράς από το συνδρομητή μιας παραδεκτής βλάβης μέχρι την αποκατάστασή της από τον πάροχο του, για το σύνολο των παραδεκτών βλαβών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι βλάβες διακρίνονται σε βλάβες που αφορούν σε γραμμές πρόσβασης (τοπικούς βρόχους) και σε υπόλοιπες βλάβες. Για κάθε παραδεκτή αναφορά βλάβης που αφορά στη γραμμή πρόσβασης καταγράφεται το ποσοστό του χρόνου αποκατάστασης που αφορά σε ενέργειες του ίδιου του παρόχου και το ποσοστό που αφορά σε ενέργειες του διαχειριστή του δικτύου πρόσβασης (συνήθως του ΟΤΕ). Παρουσιάζονται αποτελέσματα Πανελλαδικά και ανά Περιφέρεια, ενώ ειδικότερα για τις βλάβες στη γραμμή πρόσβασης παρουσιάζονται αποτελέσματα τόσο για το συνολικό χρόνο αποκατάστασης βλαβών, όσο και για τους επιμέρους χρόνους. Τα αποτελέσματα δίνουν τη μεσαία τιμή (50ο εκατοστημόριο) και την τιμή για το 95ο εκατοστημόριο.

Παρατηρήσεις: Οι βλάβες για τις οποίες μετράται ο χρόνος αποκατάστασης αφορούν στις παραδεκτές αναφορές βλαβών, όπως αυτές καταμετρήθηκαν στους αντίστοιχους Δείκτες Ποιότητας (F05)