Ποιότητα σύνδεσης για ομιλία VoIP

Ιδιότητες
B04
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με τις μετρήσεις να είναι κατανεμημένες στους πέντε πρώτους μήνες κάθε εξαμήνου.

Τρόπος μέτρησης: Οι μετρήσεις γίνονται ανάμεσα σε τερματικά σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικά Τοπικά Κέντρα στην επικράτεια. Επιλέγονται έως δύο ζεύγη τερματικών σημείων, ανάλογα με την γεωγραφική παρουσία και προσφορά υπηρεσιών από τους παρόχους. Ειδικότερα, εφόσον ο πάροχος καλύπτει τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, το ένα ζεύγος επιλέγεται με τα τερματικά σημεία αποστολής και λήψης στην Αττική, ενώ το δεύτερο ζεύγος με το τερματικό σημείο λήψης στην Περιφέρεια Αττικής και το τερματικό σημείο αποστολής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρατηρήσεις: Υπόχρεοι μέτρησης του Δείκτη Ποιότητας Β04 είναι μόνο οι πάροχοι άμεσης υπηρεσίας σύνδεσης, οι οποίοι επιπρόσθετα από το σημείο τερματισμού δικτύου στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη μέχρι το πλησιέστερο Τοπικό Κέντρο παρέχουν τηλεφωνική υπηρεσία χρησιμοποιώντας, μερικά ή ολικά, τεχνολογίες IP.