Περιορισμοί στη χρήση και παροχή υπηρεσιών εγγυημένης ποιότητας/δυνατότητα σύναψης Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσίας (SLA)

Ιδιότητες
B08
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: Ενημερώνεται από τον πάροχο όταν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που αφορούν τον συγκεκριμένο Δείκτη Ποιότητας

Πληροφορίες: Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς που θέτει ο πάροχος στη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών από τους συνδρομητές, όπως όρια διακινούμενου όγκου δεδομένων, μηχανισμοί μορφοποίησης κίνησης (traffic shaping), μπλοκάρισμα θυρών TCP/UDP, περιορισμοί σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή στη χρήση τερματικού εξοπλισμού. Επίσης, στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας, αναφέρονται οι κατηγορίες συνδρομητών στους οποίους παρέχονται, το κόστος και οι στόχοι αναφορικά με την ποιότητα υπηρεσίας (π.χ. συμφωνία σε επίπεδο υποστήριξης, εγγυημένης χωρητικότητας, μέγιστης καθυστέρησης μετάδοσης, μέγιστου ρυθμού λαθών, μέσης ταχύτητας, μετάδοσης δεδομένων, κ.α.) ανά κατηγορία πελατών.