Ποσοστό αποτυχίας κλήσεων σε συνδέσεις κλασσικής τηλεφωνίας

Ιδιότητες
F01
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με τις μετρήσεις να είναι κατανεμημένες στους πέντε πρώτους μήνες κάθε εξαμήνου.

Τρόπος μέτρησης: Η μέτρηση γίνεται με δοκιμαστικές κλήσεις από Τοπικά Κέντρα (έως 5 στην επικράτεια) που είναι εγκατεστημένοι οι πάροχοι προς διάφορους αριθμούς (τόσο σταθερών όσο και κινητών δικτύων), ανάλογα με την κίνηση που διεκπεραιώνει ο κάθε πάροχος.