Ποσοστό κοινόχρηστων τηλεφώνων σε κατάσταση λειτουργίας

Ιδιότητες
F02
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά έτος, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Τρόπος μέτρησης: Υπολογίζεται ως το συνολικό άθροισμα ημερών, επί όλων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, όπου κάθε κοινόχρηστο τηλέφωνο είναι “σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας”, προς το συνολικό άθροισμα των ημερών “κοινόχρηστων τηλεφώνων” στη διάρκεια του έτους (δηλ. των ημερών του έτους επί τον αριθμό των κοινόχρηστων τηλεφώνων). Ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο είναι σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας σε μία ημέρα όταν ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν από αυτό για όλη τη διάρκεια της ημέρας (24ωρο).

Παρατηρήσεις: Υπόχρεος μέτρησης, κοινοποίησης στην ΕΕΤΤ και δημοσίευσης του Δείκτη Ποιότητας F02 είναι ο εκάστοτε Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας.