Μέσος χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

Ιδιότητες
K01
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Για κάθε τηλεφωνική γραμμή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου (αριθμοί 118ΧΧ) μετράται ο μέσος χρόνος από τη στιγμή εγκατάστασης της κλήσης (αποστολή τόνου κουδουνίσματος) μέχρι τη στιγμή που ο χειριστής ή αυτοματοποιημένο σύστημα με φωνητικό μήνυμα απαντά στον τελικό χρήστη, για το σύνολο των κλήσεων που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου μέτρησης. Για κάθε τηλεφωνική γραμμή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου αναφέρεται επίσης το ποσοστό των κλήσεων που απαντώνται εντός 20 sec από τη στιγμή της εγκατάστασης της κλήσης.

Παρατηρήσεις: Εξαιρείται η αρχική διάρκεια του μηνύματος πληροφόρησης που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου.