Ποσοστό παραπόνων ορθότητας λογαριασμού

Ιδιότητες
H05
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Προκύπτει από το συνολικό αριθμό παραπόνων σχετικά με λογαριασμούς που διατυπώθηκαν από συνδρομητές κάθε παρόχου, προς το σύνολο των λογαριασμών που εκδόθηκαν από τον αντίστοιχο πάροχο.

Παρατηρήσεις: Λαμβάνονται υπ’ όψη όλα τα παράπονα σχετικά με λογαριασμούς ανεξάρτητα από την εγκυρότητά τους, τις ημερομηνίες των κλήσεων για τις οποίες ενδεχομένως υπάρχουν παράπονα ή άλλα περιστατικά σχετικά με τα παράπονα. Επίσης, περιλαμβάνονται τα παράπονα από σημερινούς ή προηγούμενους συνδρομητές σχετικά με την ορθότητα των τιμολογίων που υποβάλλονται μετά από αποσύνδεση ή παύση παροχής της υπηρεσίας.