Μέσος χρόνος απόκρισης γραμμών υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών

Ιδιότητες
H03
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Για κάθε τηλεφωνική γραμμή που αναφέρεται στον Δείκτη Ποιότητας Η01 μετράται ο μέσος χρόνος από τη στιγμή εγκατάστασης της κλήσης (αποστολή τόνου κουδουνίσματος) μέχρι την απάντηση από τον χειριστή της κλήσης αυτής, για το σύνολο των κλήσεων που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου μέτρησης. Για κάθε τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, αναφέρεται επίσης ο χρόνος εντός του οποίου απαντάται το 95% των ταχύτερα απαντημένων κλήσεων (95ο εκατοστημόριο).

Παρατηρήσεις: Μετράται για τις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται στον Δείκτη Ποιότητας Η01. Εξαιρούνται οι τηλεφωνικές γραμμές που εξυπηρετούνται αποκλειστικά από αυτοματοποιημένο σύστημα (με τη χρήση φωνητικών μηνυμάτων).