Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων ανά τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης τελικών χρηστών

Ιδιότητες
H02
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: ανά εξάμηνο, με καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Τρόπος μέτρησης: Για τις τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές fax που αναφέρονται στον Δείκτη Ποιότητας Η01 μετράται, ξεχωριστά ανά τηλεφωνική γραμμή ή γραμμή fax, το ποσοστό αναπάντητων κλήσεων προς το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου μέτρησης. Αναπάντητες θεωρούνται οι κλήσεις όπου:

i. το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών αδυνατεί να εγκαταστήσει κλήση (όπως η περίπτωση αποστολής τόνου κατειλημμένου)

ii. το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών απορρίπτει την κλήση

iii. ο καλών τελικός χρήστης εγκαταλείπει την κλήση στην περίοδο αναμονής και σε χρόνο μεγαλύτερο από 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει εγκατασταθεί η κλήση

iv. ο καλών τελικός χρήστης λαμβάνει απαντητικό σήμα από αυτοματοποιημένο σύστημα ενώ έχει επιλέξει επικοινωνία με χειριστή αλλά η σύνδεση με το χειριστή τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε.

Παρατηρήσεις: Μετράται για τις τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές fax που αναφέρονται στον Δείκτη Ποιότητας Η01