Διαθεσιμότητα και χρέωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών

Ιδιότητες
H01
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

Συχνότητα και χρονικό διάστημα μέτρησης: Ενημερώνεται από τον πάροχο όταν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων που αφορούν τον συγκεκριμένο του Δείκτη Ποιότητας

Πληροφορίες: Εμφανίζονται τα μέσα (τηλέφωνα, fax, Email, Web) με τα οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κάθε πάροχο για νέες παραγγελίες, αιτήματα πληροφόρησης ή δήλωση βλαβών, καθώς και τα ωράρια λειτουργίας και η (τυχόν) χρέωση κάθε μέσου.