Κατηγορίες Δεικτών Ποιότητας

  • Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών

  • Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Σταθερών Επικοινωνιών

  • Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών και Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου

O Δείκτης Ποιότητας (ΔΠ) αποτελεί ένα μέγεθος, η τιμή του οποίου χαρακτηρίζει μέρος της ποιότητας μιας παρεχόμενης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πληροφορία που παρέχεται από το ΔΠ μιας υπηρεσίας, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη είτε να συγκρίνει τους  παρόχους που την προσφέρουν είτε να διαπιστώσει την ποιότητα που του παρέχεται από το δικό του πάροχο.

Οι πληροφορίες προέρχονται από διαφορετικές πηγές ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.Οι Δείκτες Ποιότητας (ΔΠ) που παρέχονται μέσω του metis ορίσθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και περιλαμβάνονται σε σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ. Οι ΔΠ  διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Κατηγορία 1: ΔΠ υπηρεσιών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

Κατηγορία 2: ΔΠ υπηρεσιών συστημάτων σταθερών επικοινωνιών

Κατηγορία 3: ΔΠ υπηρεσιών εξυπηρέτησης καταναλωτών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

Οι ΔΠ στην κατηγορία 3 αναφέρονται σε όλους, ανεξαρτήτως τεχνολογίας δικτύου (κινητό ή  σταθερό δίκτυο) παρόχους.