Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών

Οι Δείκτες Ποιότητας των υπηρεσιών συστημάτων κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι :

α. Δείκτες ανεξάρτητοι της υπηρεσίας:
Μ01: Διαθεσιμότητα δικτύου-ραδιοκάλυψη

β. Δείκτες υπηρεσίας τηλεφωνίας:
Μ02: Πιθανότητα εμπλοκής κλήσης φωνής
Μ03: Πιθανότητα διακοπής κλήσης φωνής
Μ04: Ποιότητα φωνής
Μ05: Χρόνος αποκατάστασης κλήσης φωνής

γ. Δείκτες ποιότητας δεδομένων (data):
Μ06: Πιθανότητα αποτυχίας μεταφοράς δεδομένων http
Μ07: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων http
Μ08: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp (upload)
Μ09: Μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων ftp (download)