Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δράσεις ΕΕΤΤ για τους ΔΠ Ηλεκτρονικών Δικτύων Επικοινωνιών

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η ΕΕΤΤ κατέθεσε το καλοκαίρι του 2012 αίτηση συγχρηματοδότησης για δύο έργα με αντικείμενο τους Δείκτες Ποιότητας ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, τα οποία εγκρίθηκαν και εισήχθησαν στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Υποέργο1: "Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών"

Υποέργο2: "Μελέτη διεθνών πρακτικών στις μετρήσεις των Δεικτών Ποιότητας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες και προσαρμογή τους στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών και το κανονιστικό πλαίσιο"

Τα εν λόγω έργα έργα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς

Διεθνείς Οργανισμοί