Συχνές Ερωτήσεις

Η ΕΕΤΤ ως ανεξάρτητη αρχή βάση της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούται στη δημοσίευση συγκρίσιμων, επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες, τόσο για την προστασία των τελικών χρηστών, όσο και για την προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο Διαδικτυακός τόπος Metis παρέχει ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον ώστε η πρόσβαση των τελικών χρηστών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις πληροφορίες για τους Δείκτες Ποιότητας να είναι άμεση, εύχρηστη και ταχεία.

Η πληροφόρηση γίνεται μέσα από δύο βασικές ενότητες:

Γνωσιακή Πύλη

Πληροφοριακό – Ενημερωτικό υλικό σχετικά με Εκστρατείες Μετρήσεων, νομοθεσία, ανακοινώσεις και άλλα.

Μετρήσεις

Αποτελέσματα μετρήσεων μέσα από ένα διαδραστικό περιβάλλον με χάρτη διαγράμματα και πίνακες.

Η ΕΕΤΤ είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και Διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές και εποπτεύει την τήρηση της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η ΕΕΤΤ ιδρύθηκε με το Ν.2075/1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/1998, ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και η Αρχή μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Με το Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ. Με τον Ν.3431/2006 και τον ισχύοντα Ν.4070/2012 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που ενσωματώνουν τις νεότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, καθορίστηκε το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της ελληνικής Επικράτειας και διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές της.

Η ΕΕΤΤ διοικείται από την Ολομέλεια που αποτελείται από εννέα μέλη: τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους αρμόδιους για τους τομείς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, και έξι Μέλη. Τα μέλη της Ολομέλειας απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στη ενότητα νομοθεσία περιγράφεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την συλλογή την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μετρήσεων Δεικτών Ποιότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επικοινωνιών.

Στην νομοθεσία περιλαμβάνεται δηλαδή η προδιαγραφή της ακριβούς μεθοδολογίας μέτρησης καθώς και της μορφής και του περιεχομένου των πληροφοριών των ΔΠ που δημοσιεύονται.

Για την ενημέρωση των καταναλωτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει τον κανονισμό Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την υπ’ αριθ. 621/011/27-9-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011), με την οποία επικαιροποιήθηκε η προηγούμενη απόφασή υπ’ αριθ. 480/017/13-5-2008 (ΦΕΚ 1153/Β/24-6-2008).

 • Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο συνδρομητής μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής υπηρεσιών, όταν η χρέωση υπερβεί ένα προκαθορισμένο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται σε αυτόματη διακοπή των υπηρεσιών.
 • Αύξηση χρεώσεων ή αλλαγή όρων σύμβασης σε συνδέσεις/πακέτα:
  • Συμβόλαιο: Ο πάροχος οφείλει να ενημερώσει το συνδρομητή τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εφαρμογή τους, μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί και να καταγγείλει τη σύμβαση - χωρίς επιβάρυνση - εντός 30 ημερών.
  • Καρτοκινητή τηλεφωνία: Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) τουλάχιστον ένα μήνα πριν.
  • Προπληρωμένη κάρτα: Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται εάν οι χρεώσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν τη λήξη της κάρτας, καθώς και για το πώς μπορεί να πληροφορείται για τυχόν τροποποιήσεις.
 • Επιστροφή παγίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης αποκατάστασης βλάβης: Εάν ο συνδρομητής δηλώσει βλάβη - η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα - ο πάροχος υποχρεούται σε αυτόματη (δηλ. χωρίς να προηγηθεί σχετικό έγγραφο/προφορικό αίτημα του συνδρομητή) επιστροφή του ανάλογου παγίου σε επόμενο λογαριασμό.
 • Χρέωση σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής λόγω οφειλών: Σε περίπτωση που η σύνδεση διακοπεί προσωρινά λόγω οφειλών του συνδρομητή για μια ολόκληρη περίοδο τιμολόγησης, τότε ο πάροχος επιβάλλει μόνο το απλό πάγιο τέλος σύνδεσης και όχι τις χρεώσεις για πακέτα ομιλίας και/ή δεδομένων. Επίσης, κατά την περίοδο της προσωρινής διακοπής ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την άμεση και οριστική διακοπή της σύνδεσης.
 • Χρεώσεις σε περιπτώσεις πρόωρου τερματισμού της σύμβασης: Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, ορίζονται οι χρεώσεις για την απόσβεση της επιδότησης που θα κληθεί να καταβάλει ο καταναλωτής, εάν τερματίσει τη σύμβαση πριν τη λήξη της.
 • Μη χρέωση αναμονής στις υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου: Οι πάροχοι δεν επιβάλλουν χρέωση κατά την αναμονή, δηλαδή πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου.
 • Κλοπή συσκευών: Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία ταυτοποίησης των συσκευών που έχουν κλαπεί, ώστε να φράσσουν την πραγματοποίηση κλήσεων από αυτές.
 • Τήρηση στοιχείων λογαριασμών: Οι πάροχοι οφείλουν να διατηρούν αναλυτικά στοιχεία για τους λογαριασμούς των συνδρομητών για χρονική περίοδο 12 μηνών.

Αν είστε ιδιώτης, ο καλύτερος τρόπος να αναζητήσετε πληροφορίες που σας αφορούν είναι μέσω της ενότητας Μετρήσεις. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε μία από τις βασικές κατηγορίες για:

menu

1 Επιλογή κατηγορίας


 • Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνία
 • Δείκτες Ποιότητας Σταθερής Τηλεφωνίας, Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών VoIP
 • Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Τελικών Χρηστών

2 Εύρεση περιοχής ενδιαφέροντος


Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει διαδραστικός χάρτης με πεδίο αναζήτησης όπου μπορείτε να κατευθυνθείτε στην διεύθυνση που επιθυμείτε.

Ο χάρτης εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή που επιλέξατε. Παράλληλα, ο χάρτης λειτουργεί και σαν φίλτρο παρουσιάζοντας μόνο τις μετρήσεις ΔΠ που βρίσκονται στο οπτικό πεδίο.

search

Κινητές Επικοινωνίες

map-symbols

 !  Σύμβολα στον χάρτη


Για την κατηγορία ΔΠ κινητής τηλεφωνίας οι μετρήσεις εμφανίζονται με σύμβολα ανάλογα με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων (π.χ. μετρήσεις με αυτοκίνητο, με σακίδιο πλάτης ή σε στατικά σημεία μέτρησης).

Οι μετρήσεις σε μεγάλες οδικές αρτηρίες (π.χ. εθνικές οδούς) εμφανίζονται σαν διαδρομές. Οι μετρήσεις που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους ενοποιούνται κάτω το σύμβολο του μεγεθυντικού φακού, όπου επιλέγοντάς το (με κλικ) μπορείτε να εστιάσετε σε μικρότερη κλίμακα και να εμφανιστούν διακριτά τα σημεία μετρήσεων.

Αριστερά στον χάρτη παρέχονται εργαλεία για την εστίαση και την επιστροφή σε πλήρη οθόνη.