Εκστρατείες Μέτρησης

Στο metis, ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα μετρήσεων ΔΠ που προκύπτουν μέσω δύο μηχανισμών:

Μηχανισμός 1: Μέσω μετρήσεων που πραγματοποιεί η ΕΕΤΤ για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών με τον μετρητικό εξοπλισμό  που διαθέτει.

Μηχανισμός 2: Μέσω μετρήσεων που διεξάγουν οι πάροχοι για τα συστήματα σταθερών επικοινωνιών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης καταναλωτών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την μεθοδολογία που τους έχει υποδειχθεί από την ΕΕΤΤ στον Κανονισμό Δεικτών Ποιότητας (ΕΕΤΤ ΑΠ. 621/011/27-9-2011, ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011).

Για τους ΔΠ των δικτύων κινητών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ αποφασίζει τόσο το χρόνο όσο και τις γεωγραφικές περιοχές που θα διεξαχθούν μετρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται ο όρος «Εκστρατεία Μέτρησης».

Για τους ΔΠ των σταθερών δικτύων επικοινωνιών καθώς και αυτών που αφορούν την εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, τα σημεία μέτρησης τα καθορίζει ο κάθε πάροχος, ενώ η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις, καθορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτήν την  περίπτωση, είναι πιο δόκιμος ο όρος «Περίοδος Μέτρησης».